Įrašai

Ar rašytinė sutartis svarbi?

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas) numato, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui …

Kodėl reikia turėti BDAR dokumentaciją?

Lietuvoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo …