PIRKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Paskutinis atnaujinimas (redakcija nuo): 2022 m. liepos 31 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Interneto svetainė www.sutarciusablonai.lt priklauso MB „Efektyvus įrankis“, juridinio asmens kodas 305879612. Toliau tekste minėta interneto svetainė (tinklalapis) ir įmonė bus vadinami Paslaugos teikėju.
 2. Paslaugos teikėjas už tinklalapyje www.sutarciusablonai.lt iš anksto nurodytą kainą suteikia galimybę įsigyti sutarčių ar kitų dokumentų šablonus (toliau bendrai vadinama Preke).
 3. Įsigyjant, atsisiunčiant ir naudojant Prekes griežtai privaloma susipažinti ir laikytis šių Pirkimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
 4. Užsakydamas, atsisiųsdamas ar naudodamasis Paslaugos teikėjo paslaugomis ir/ar interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt esančiu turiniu (Prekėmis ar kita) pirkėjas, kuriuo yra laikomas minėto tinklalapio lankytojas, naudotojas, Prekių pirkėjas (toliau vadinama Pirkėju) patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis negali naudotis www.sutarciusablonai.lt ir/ar joje esančiu/buvusiu turiniu, įskaitant Prekėmis. Pažeidęs šią sąlygą Pirkėjas prisiima bet kokią neigiamą pasekmių riziką. Paslaugos teikėjas taip pat turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas minėtu atveju.
 5. Šios Taisyklės yra faktinio sandorio, kurį Pirkėjas sudaro naudodamasis Paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
 6. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu, be jokio iš ankstinio įspėjimo, keisti šias Taisykles. Bet kokie Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų naujos redakcijos paskelbimo https://www.sutarciusablonai.lt/pirkimo-ir-naudojimo-taisykles/ puslapyje. Atskirai Pirkėjui Taisyklių pakeitimai ar nauja redakcija nėra siunčiami.

II. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 1. Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis, Prekes įsigyti ir naudotis gali visi Pirkėjai, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. Pirkėjai, turintys visišką veiksnumą arba ribotą veiksnumą, bet galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius, bei ne jaunesni negu 18 metų amžiaus.
 2. Pirkėjai interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt prieinamomis Prekėmis gali naudotis tik už jas sumokėję iš anksto nurodytą kainą. Apmokėjimas vykdomas per „Paysera LT“.
 3. Pirkėjai įsigydami Prekes visiškai sutinka, jog Paslaugos teikėjas neatsako už ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Pirkėjų ir trečiųjų šalių patirtą žalą. Jei ši sąlyga Pirkėjui nepriimtina, tai jis turi nepirkti Prekių iš Paslaugos teikėjo ir jų nenaudoti.
 4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja tinkamai ir greitai (automatizuotomis priemonėmis) suteikti galimybę Pirkėjui gauti įsigytą Prekę, kurią užsisakė, jeigu Pirkėjas sumokėjo ir patvirtino, jog sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 5. Pirkėjas įsigytą Prekę gali atsisiųsti per 1 dieną, kadangi tiek laiko yra aktyvi atsisiuntimo nuoroda. Per minėtą laiką atsisiuntimų skaičius nėra ribojamas. Vėliau atsisiuntimo nuoroda automatiškai nustoja galioti ir atsisiuntimas negalimas. Atsisiunčiamos Prekės formatas: „doc“ arba „docx“. Jei Pirkėjas dėl pagrįstų priežasčių nespėjo atsisiųsti dokumento per tam skirtą 1 dieną, jis turi teisę interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt nurodytais kontaktais susisiekti ir paprašyti atnaujinti nuorodą ir/ar atsiųsti tą failą, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas. Paslaugos teikėjas tokį prašymą išsprendžia per protingą terminą ir informuoja Pirkėją.
 6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja tinkamai komunikuoti ir per protingą terminą susisiekti su visais besikreipiančiais asmenimis.
 7. Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse, teisės aktuose numatytais atvejais ir kitais pagrįstais atvejais. Paslaugos teikėjas turi kitas teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas bei gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
 8. Pirkėjas turi teisę laikydamasis Taisyklių naudotis interneto svetaine www.sutarciusablonai.lt, joje esančiu turiniu ir/ar Paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis, taip pat naudotis kitomis savo galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.
 9. Pirkėjas įsipareigoja:
  • tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugos teikėju už įsigytas Prekes ir kitas paslaugas;
  • laikytis ir nepažeisti Taisyklių, kitų Paslaugos teikėjo viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Paslaugos teikėjo nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
  • nesinaudoti interneto svetainės www.sutarciusablonai.lt paslaugomis ir/ar jos turiniu (Prekėmis ar kt.), jei jam nepriimtinos šios Taisyklės;
  • teikiant Paslaugos teikėjui savo duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius neigiamus padarinius už šių reikalavimų nesilaikymą;
 10. Pirkėjas patvirtina, jog nuo Prekės įsigijimo momento yra pats asmeniškai atsakingas už tokios Prekės saugumą. Jis turi pasirūpinti, kad nebūtų pažeistos šiose Taisyklėse nurodytos autorių teisės.
 11. Pirkėjams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, Paslaugos teikėjas turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias priemones:
  • Atsisakyti suteikti paslaugas;
  • Panaikinti Pirkėjo vartotojo paskyrą ir/ar prieigas prie atsisiuntimų;
  • Kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms Pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją;
  • Neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo teisę prisijungti prie interneto svetainės www.sutarciusablonai.lt
  • Imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
 12. Kai Paslaugos teikėjas pritaiko priemones, kurios paminėtos Taisyklių ankstesniame punkte, jis neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktus pažeidusio Pirkėjo ir/ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir/ar netiesioginių nuostolių ar kitos žalos.
 13. Paslaugos teikėjas turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas. Prieš teikiant tokias paslaugas Pirkėjas yra informuojamas apie tokios paslaugos papildomą kainą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį, jo dydį ir kt.
 14. Paslaugos teikėjas turi teisę nuspręsti teikti kai kurias paslaugas ir/ar parduoti prekes su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie nuolaidas ir nemokamas paslaugas ir/ar prekes nurodoma interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt

III. PINIGŲ GRĄŽINIMAS

 1. Pirkėjui atsiskaičius už įsigytą interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt prieinamą Prekę pinigai negrąžinami, nepaisant to, kad Pirkėjas galbūt neatsisiuntė Prekės, kai tokia galimybė buvo suteikta.
 2. Pirkėjas užsakydamas ir apmokėdamas Prekę visiškai sutinka ir patvirtina, jog jis gavęs Prekės atsisiuntimo nuorodą iškart neteks teisės atsisakyti sutarties ir susigrąžinti pinigus.
 3. Kadangi po apmokėjimo Pirkėjui automatiškai suteikiama galimybė atsisiųsti Prekę, kuri yra skaitmeninė ir iš karto suteikiama paslauga (automatiškai leidžiama tam tikrą laiką atsisiųsti Prekę), suteikiant Pirkėjui galimybę nukopijuoti Prekę, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti šios nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties bei reikalauti grąžinti pinigus.
 4. Paslaugos teikėjas pinigų negrąžina vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalies 1 ir 13 punktu, kurie numato, jog vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: 1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos ir kurios numato vartotojo pareigą sumokėti kainą, jeigu prieš pradedant teikti paslaugas buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, kurios yra pradėtos vykdyti ir kuriose numatyta vartotojo pareiga sumokėti kainą.

IV. AUTORIŲ TEISĖS

© www.sutarciusablonai.lt

 1. Interneto svetainės www.sutarciusablonai.lt turinys ir jos programinė įranga yra Paslaugos tiekėjo ir/ar jo partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjai, naudodamiesi minėta interneto svetaine, privalo nepažeisti Paslaugos teikėjo teisių ir teisėtų interesų bei griežtai laikytis šių Taisyklių.
 2. Interneto svetainė www.sutarciusablonai.lt, joje esančios Prekės, įskaitant, bet neapsiribojant visi dokumentai, tekstai, paveikslėliai, yra Paslaugos teikėjui ir/ar tretiesiems asmenims (šablonų rengėjams) nuosavybės teise priklausančios ar intelektinės nuosavybės saugoma informacija (kūriniai).
 3. leidžia Pirkėjui naudoti, kopijuoti ir spausdinti www.sutarciusablonai.lt prieinamas Prekes asmeniniais ar profesiniais ar ūkinės veiklos vykdymo tikslais pagal tikslinę Prekės (dokumento) paskirtį tik nepažeidžiant autorių teisių.
 4. Draudžiama be Paslaugos teikėjo išankstinio raštiško sutikimo atgaminti bet kokia forma ar būdu, įskaitant pritaikyti, www.sutarciusablonai.lt Prekių (sutarčių arba kitų dokumentų šablonus) ar kitą tekstinę ar grafinę informaciją, taip pat draudžiama dalintis su trečiaisiais asmenimis bet kokia forma (išskyrus sąžiningą ir protingą naudojimą asmeniniais ar profesiniais ar ūkinės veiklos vykdymo tikslais pagal tikslinę dokumento paskirtį), platinti kitiems asmenims, įtraukti į kitus tinklalapius, elektroninės paieškos sistemas ar atlikti kitus panašaus pobūdžio veiksmus.
 5. Pirkėjui draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant dokumentus, failus, tekstus, paveikslėlius, prekių ženklus, dizainą, programinį kodą ir kt.) be iš ankstinio rašytinio Paslaugos teikėjo leidimo.
 6. Pirkėjams ir/ar kitiems asmenims nėra atskleidžiami Prekės (šablono ar kt.) autorius/autoriai, išskyrus teisės aktų nustatytus reikalavimus ar Paslaugos teikėjo sprendimu, kai to reikia.

V. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 1. Minėti šablonai yra konkrečios paskirties, bendro pobūdžio, pritaikyti, kiek įmanoma, bendram naudojimui, tačiau nebūtinai tinka konkretaus asmens atvejui, jo veiklai. Dėl to asmuo, kuris įsigyja sutarčių ar kitų dokumentų šablonus iš interneto svetainės www.sutarciusablonai.lt veikia išimtinai savo rizika ir visiškai prisiima bet kokio pobūdžio neigiamas pasekmes.
 2. Paslaugos teikėjas, svetainės www.sutarciusablonai.lt administratorius ir/ar sutarčių ar kitų dokumentų šablonų rengėjai (tretieji asmenys) neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant, bet neapsiribojant turtinės ar neturtinės, pareigos atlyginti žalą ir pan., už interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt prieinamų įsigyti sutarčių ar kitų dokumentų šablonų turinį.
 3. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėse nurodytomis sąlygomis, Paslaugos teikėjo ir kitų asmenų atsakomybės ribojimu, jis privalo nesinaudoti interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt pateikiamais sutarčių ar kitų dokumentų šablonais. Visa Prekių naudojimo rizika ir neigiamos pasekmės tenka Pirkėjui ir/ar naudotojui.
 4. Jei bet kokia interneto svetainės www.sutarciusablonai.lt sutarčių ar kitų dokumentų šablonų turinio, įskaitant, bet neapsiribojant sąlyga, nuostata, ar kt., yra tam tikrų kompetentingų institucijų pripažįstama, įskaitant, bet neapsiribojant, netaikytina, negaliojančia, nesąžininga, Paslaugos teikėjas ir/ar šablonų rengėjai (tretieji asmenys) neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant, bet neapsiribojant turtinės ar neturtinės, pareigos atlyginti žalą ir pan., nes visa rizika dėl asmens individualiai situacijai ir/ar asmeniui nepritaikyto dokumento (šablono) tenka tokį dokumentą naudojančiam asmeniui.
 5. Jei dėl interneto svetainėje www.sutarciusablonai.lt prieinamų sutarčių ar kitų dokumentų šablonų naudojimo kompetentingų institucijų sprendimu ar kitu procesiniu sprendimu Pirkėjui arba kitam asmeniui taikoma ir/ar taikyta bet kokio pobūdžio atsakomybė, įskaitant, bet neapsiribojant bauda, žalos atlyginimo priteisimas ar kt., Paslaugos teikėjas ir/ar šablonų rengėjai (tretieji asmenys) neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant, bet neapsiribojant turtinės ar neturtinės, pareigos atlyginti žalą ir pan., nes visa rizika dėl individualiai situacijai ir/ar asmeniui nepritaikyto dokumento turinio tenka jį naudojančiam asmeniui.
 6. Jei Taisyklių sąlygos Pirkėjui nepriimtinos, tai jis turi nepirkti Prekių iš Paslaugos teikėjo ir jų nenaudoti.

VI. GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Paslaugos teikėjas jokių Pirkėjo ar kito asmens, kuris naudojosi/naudojasi Prekėmis ir/ar kitu interneto svetainės www.sutarciusablonai.lt turiniu, pretenzijų nepriima, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.
 2. Vartotojas (t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) naudojęsis Paslaugos teikėjo paslaugomis) turi teisę pateikti pretenziją ar skundą Paslaugos teikėjui šiais kontaktais:

MB „Efektyvus įrankis“

Juridinio asmens kodas 305879612

El. paštas info@sutarciusablonai.lt

Tel. +370 6 25 55199

Adresas Kauno 36-47A, Jurbarkas

Atsiskaitomoji sąskaita LT933500010014417603

Bankas Paysera LT, UAB

SWIFT/BIC EVIULT2VXXX

 1. Vartotojas (t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) naudojęsis Paslaugos teikėjo paslaugomis) turi teisę pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (el. paštas tarnyba@vvtat.lt adresas Vilniaus g. 25, Vilnius). Prieš teikiant skundą siūlytina susisiekti su Paslaugos teikėju dėl greito problemos išsprendimo.
 2. Visi ginčai su Paslaugų teikėju yra sprendžiami taikiu būdu. Jei taikiai nepavyktų išspręsti kilusių ginčų, jie, bus sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tik Lietuvos Respublikos teismuose. Ne su vartotojais ginčai sprendžiami Kauno miesto teisme.