PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinis atnaujinimas (redakcija nuo): 2022 m. liepos 31 d.

 1. Tinklalapio www.sutarciusablonai.lt (toliau – Tinklalapis) savininkas ir valdytojas MB „Efektyvus įrankis“, įmonės kodas 305879612, (toliau – Įmonė) informuoja Jus apie Įmonės vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų apsaugą. Šioje privatumo politikoje pateikiama išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą, tikslus, teisinį pagrindą, duomenų saugojimo terminus ir kt. Toliau tekste ši privatumo politika bus vadinama Politika.
 2. Politika skirta tiems, kas lankosi Tinklalapyje, naudojasi juo ir per jį teikiamomis Įmonės paslaugomis ar kitaip užmezga dalykinius, sutartinius ar kitokius santykius, kurių metu vykdomas duomenų tvarkymas, su Įmone, taip pat asmenims, kurių asmens duomenis tam tikrais atvejais Įmonė renka, tvarko ir saugo.
 3. Įmonė asmens duomenis tvarko pagal 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar rekomendacijas ir vidaus tvarkas.
 4. Politikoje vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, numatytus BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
 5. Įmonė turi teisę bet kada keisti šią Politiką be atskiro iš ankstinio įspėjimo ir paskelbti naują jos versiją. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai jie yra patalpinami Tinklalapyje. Politikos pradžioje yra pateikiama paskutinė atnaujinimo data.
 6. Maloniai prašome nedelsiant susisiekti su Įmone, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Politika yra neaiški.
 7. Jei naudojatės Tinklalapiu ir/ar Įmonės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs atidžiai perskaitėte Politiką ir sutikote su ja. Jei nesutinkate su Politika, turėtumėte nesinaudoti Tinklalapiu ir/ar Įmonės paslaugomis.

KAS ATSAKINGAS UŽ DUOMENŲ TVARKYMĄ? KAIP SUSISIEKTI?

 1. Duomenų valdytojas yra Įmonė, t. y. MB „Efektyvus įrankis“, įmonės kodas 305879612, adresas Kauno g. 36-47A, Jurbarkas. Kontaktinis tel. +370 62 555199 el. p. info@sutarciusablonai.lt

KODĖL IR KOKIUS ASMENS DUOMENYS ĮMONĖ TVARKO? KIEK LAIKO?

 1. Įmonė tvarko asmens duomenis pagal tikslus ir duomenų subjektų kategorijas turėdama aiškų teisinį pagrindą. Žemiau pateikiama detali informacija:
Tikslas (kodėl tvarkome duomenis)Subjekto kategorija (kieno duomenis tvarkome)Teisinis pagrindasDuomenų kategorijos ir jų aprašymasSaugojimo terminas
Registracijai Tinklalapyje; vartotojo paskyrai sukurti ir ją valdyti;  Klientas (paslaugos gavėjas)Elektroninė sutartis (BDAR 6 str. 1 d. b p.) – sutinkant su pirkimo ir naudojimosi sąlygomis    Vartotojo vardas, el. pašto adresas, IP adresas Vartotojo paskyros naudojimo metu ir 1 metus po neaktyvios paskyros
Registracijai Tinklalapyje; vartotojo paskyrai sukurti ir ją valdyti;   Klientas (paslaugos gavėjas) Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) dėl pasirenkamų duomenųPasirinktinai (tvarkoma tik jei pateikiama): pseudonimas, vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, atsiliepimų tekstai   Vartotojo paskyros naudojimo metu ir 1 metus po neaktyvios paskyros
Užsakymų priėmimui ir apdorojimui; užsakymo įvykdymui; pranešimams apie užsakymo vykdymo eigą išsiųsti; sąskaitai-faktūrai išrašyti ir išsiųstiKlientas (paslaugos gavėjas)Elektroninė sutartis (BDAR 6 str. 1 d. b p.) – sutinkant su pirkimo ir naudojimosi sąlygomis  Vardas, el. pašto adresas, užsakymo istorija Vartotojo paskyros naudojimo metu ir 1 metus po neaktyvios paskyros  
Užsakymų priėmimui ir apdorojimui; užsakymo įvykdymui; pranešimams apie užsakymo vykdymo eigą išsiųsti; sąskaitai-faktūrai išrašyti ir išsiųsti Klientas (paslaugos gavėjas) Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) dėl pasirenkamų duomenųAdresas, telefono numeris, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM kodas (jei pateikta) Vartotojo paskyros naudojimo metu ir 1 metus po neaktyvios paskyros
Atlikti ir gauti mokėjimus;
buhalterinei apskaitai vesti;
išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas-faktūras);
kitus finansinius klausimus spręsti
Klientas (paslaugos gavėjas)Teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.)Vardas, el. pašto adresas, užsakymo istorija; taip pat jei buvo pateikta – adresas, telefono numeris, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM kodas (jei pateikta)Nuo gavimo/išrašymo teisės aktuose nustatytą terminą (įprastai 10-50 metų)
Komunikacijai; siekiant išspręsti prašymus; atsakyti į užklausas/prašymusUžsakovai (klientai)Elektroninė sutartis (BDAR 6 str. 1 d. b p.) – sutinkant su pirkimo ir naudojimosi sąlygomis   Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) dėl pasirenkamų duomenųEl. laiškai, kita susirašinėjimo informacija   Pagal sutikimą: Prie susirašinėjimo, prašymų, užklausų prisegta informacijaEl. laiškai ir kiti susirašinėjimai ir jų priedais saugomi ne ilgiau kaip 3 metus
Siekiant atsakyti į užklausas/prašymus, gautus el. paštu ir/ar per Tinklalapio kontaktų formąTinklalapio lankytojai (svečiai; be registracijos; ne klientai) – tretieji asmenysSutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) dėl pasirenkamų duomenųEl. laiškai, kita susirašinėjimo informacija, prie susirašinėjimo, prašymų, užklausų prisegta informacijaEl. laiškai ir kiti susirašinėjimai ir jų priedais saugomi ne ilgiau kaip 3 metus
 1. Aukščiau lentelėje nurodyti duomenys yra būtini (išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip pasirenkami) nes jų nepateikus, Įmonė negalės suteikti paslaugos, sukurti vartotojo paskyros, išspręsti prašymo, atsakyti į užklausą ar kt. Kliento atsiliepimas su pseudonimu yra rodomi viešai Tinklalapyje bei matomi visiems lankytojams. Jeigu Klientas nesutinka, kad jo pseudonimas ir atsiliepimas būtų rodomi viešai, jis turi nerašyti atsiliepimo arba pateikti prašymą panaikinti jo atsiliepimą.
Tikslas (kodėl tvarkome duomenis)Subjekto kategorija (kieno duomenis tvarkome)Teisinis pagrindasDuomenų kategorijos ir jų aprašymasSaugojimo terminas
Siųsti naujienas, pasiūlymus, reklaminius pranešimus ir kt. (tiesioginė rinkodara)  KlientasSutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)Pseudonimas, vartotojo vardas, vardas, el. pašto adresas, telefono numerisNuo sutikimo gavimo 3 metus arba iki sutikimo atšaukimo
 1. Aukščiau nurodytų duomenų (tiesioginės rinkodaros) tvarkymas neprivalomas, todėl galite nesutikti su jų tvarkymu. Vis dėlto nedavus sutikimo tokių duomenų tvarkymui, negausite Jums galbūt naudingų pasiūlymų, naujienų ar kitos informacijos, kuri gali būti aktuali naudojantis Tinklalapiu.
 2. Įmonė tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini konkretiems tikslams pasiekti. Jei tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja teisės aktai. Įmonė gali papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita informacija, jeigu ji reikalinga siekiant konkrečių tikslų.
 3. Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis ir informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Įmonė nėra atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodėte neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie duomenų pasikeitimą. Įmonė dės įmanomas pastangas, siekiant nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 4. Žemiau lentelėje nurodyta Įmonės partnerių, paslaugos teikėjų, kontrahentų ir kitų panašių subjektų ir/ar jų darbuotojų, atstovų duomenų tvarkymo informacija.
Tikslas (kodėl tvarkome duomenis)Subjekto kategorija (kieno duomenis tvarkome)Teisinis pagrindasDuomenų kategorijos ir jų aprašymasSaugojimo terminas
Užmegzti sutartinius santykius ir vykdyti sudarytą sutartį; palaikyti sutartinius santykius; komunikacijai; bendradarbiauti pagal sutartį; gauti paslaugas;  Partneriai/paslaugų teikėjai/kontrahentai, kai jie fiziniai asmenys  Sutartis (BDAR 6 str. 1 d. b p.)   Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) – kai duomenų subjektas teikia papildomus duomenisAsmens tapatybės nustatymo duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (tik jei yra būtina), parašas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimas dėl sutarties sudarymo ir vykdymo.Sutartinių santykių galiojimo metu ir saugoma dar 10 metų po sutartinių santykių pabaigos, išskyrus el. laiškus ar kitą susirašinėjimą, kuris saugomas ne ilgiau kaip 3 metus
Palaikyti sutartinius santykius; komunikacijai; bendradarbiauti pagal sutartį; gauti paslaugas;Partnerių/paslaugų teikėjų/kontrahentų darbuotojai, atstovaiTeisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)Asmens tapatybės nustatymo duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (tik jei yra būtina), pareigos, parašas, el. pašto adresas, telefono numeris, el. laiškai ir kita susirašinėjimo informacija.Sutartinių santykių galiojimo metu ir saugoma dar 10 metų po sutartinių santykių pabaigos, išskyrus el. laiškus ar kitą susirašinėjimą, kuris saugomas ne ilgiau kaip 3 metus
Atlikti ir gauti mokėjimus; buhalterinei apskaitai vesti; išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas-faktūras); kitus finansinius klausimus spręstiPartneriai/paslaugų teikėjai/kontrahentaiTeisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.)Finansiniai duomenys (banko pavadinimas, sąskaitos numeris, mokėjimų istorija ir pan.), individualios veiklos pažymėjimo numeris.Nuo gavimo/išrašymo teisės aktuose nustatytą terminą (įprastai 10-50 metų)
 1. Įmonė tvarko darbuotojų, įmonės atstovų ir kandidatų į darbuotojus duomenis bei apie tai juos supažindina atskirai. Įmonė taip pat tvarko įmonės dalyvių, valdymo organų narių, jų atstovų asmens duomenis tuo tikslu, jog vykdyti teisės aktų reikalavimus (pvz., LR Mažųjų bendrijų įstatymą ir kt.), remdamasi teisinės prievolės (BDAR 6 str. 1 d. c p.) pagrindu bei siekiant ginti įmonės teisėtus interesus (apsaugoti nuo pretenzijų ir kt.) teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Tokie duomenys saugomi 10 metų nuo gavimo arba ilgiau, jeigu galiojantys teisės aktai nustato ilgesnį terminą. Šių asmenų el. laiškai ir kita susirašinėjimo informacija saugoma ne ilgiau kaip 3 metus, bet gali būti pratęsta iki 10 metų, kai būtina dėl Įmonės interesų apsaugos.
 2. Pasibaigus duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Įmonė duomenis neatstatomai sunaikina. Įmonė asmens duomenis gali saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo momento, kai jos ir duomenų subjekto nebesieja sutartiniai santykiai, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas arba to būtų reikalaujama pagal teisės aktus. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta Politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, jei: 1) būtina, kad įmonė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 2) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 3) duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 4) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

KAM BUS PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS?

 1. Įmonė laikydamasi BDAR ir kitų teisės aktų, duomenų tvarkymo tikslais gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti užsakymą ir suteikti paslaugą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą jų apsaugą. Kai yra būtina dėl minėtų tikslų, Įmonė perduoda asmens duomenis savo partneriams, kurie padeda vykdyti komercinę veiklą, bendradarbiauja. Įmonės saugomus asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys įvairias paslaugas (pvz., buhalterinės apskaitos, interneto svetainės talpinimo (UAB „Interneto vizija“ www.serveriai.lt), IT priežiūros, teisines ir kitas paslaugas) bei Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited Company (teikia duomenų kopijų talpinimo, socialinių tinklų verslo puslapiui paslaugas).
 2. Įmonė tam tikrus asmens duomenis gali perduoti savivaldybių ir/ar valstybės valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms (kaip VMI ar kt.), tačiau tik joms pareikalavus ir/ar tada, kai reikalaujama/privaloma pateikti pagal galiojančius teisės aktus.
 3. Duomenys perduodami Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi už ES ribų, kadangi juos gali tvarkyti tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami duomenis už ES ribų atliekami visi reikiami veiksmai, kad užtikrinti, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos.
 4. Įmonė už ES ribų duomenis ketina perduoti į: Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Europos Komisijos (toliau – EK) patvirtintas standartines sutarčių sąlygas – https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause) naudojantis el. pašto, duomenų saugyklos paslaugomis; Facebook, Inc. (JAV) (pagal EK patvirtintas standartines sutarčių sąlygas https://www.facebook.com/help/566994660333381 LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugomi pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas – https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs
 5. Įmonė priima mokėjimus per „Paysera“. Apdorojant mokėjimus, kai kurie jūsų duomenys bus perduoti „Paysera“, įskaitant informaciją, reikalingą mokėjimui apdoroti ar palaikyti, pvz., bendrą pirkimo sumą ir atsiskaitymo informaciją ir kt. Daugiau ir išsamiau apie tai skaitykite „Paysera“ privatumo politikoje čia – https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/privatumo-politika-2020 Šių duomenų, kuriuos perduodate „Paysera“ Įmonė netvarko, todėl jokios atsakomybės už „Paysera“ atliekamą duomenų tvarkymą neprisiima. Jei dėl to nesutinkate, Įmonė negali suteikti paslaugų, todėl jomis nesinaudokite.
 6. Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į išorines interneto svetaines – Įmonės verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite tokias politikas prieš pateikdami jose savo asmens duomenis ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

KAIP SAUGOSIME ASMENS DUOMENIS?

 1. Įmonė imasi reikiamų organizacinių ir techninių saugumo priemonių, siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.
 2. Jeigu manote, kad Įmonė asmens duomenis tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į Įmonę, nes geranoriškomis pastangomis gali pavykti išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

KOKIOS JŪSŲ TEISĖS?

 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
  • kreiptis į Įmonę prašymu, jog gauti patvirtinimą, ar Įmonė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jeigu tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
  • pateikti Įmonei prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją ar ją papildyti, kai ji nėra išsami;
  • pateikti Įmonei prašymą ištrinti informaciją, kurią ji turi apie Jus, jei ji naudojama neteisėtai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  • pateikti Įmonei prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • kreiptis į Įmonę prašymu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p. arba 9 str. 2 d. a p.) ar sutartimi (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
  • atšaukti Įmonei duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenys tvarkomi pagal Jūsų sutikimą;
  • pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainė: https://vdai.lrv.lt/), ar kitoje valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl kitų teisių gynimo priemonių.
 2. Nurodytas teises galite įgyvendinti pateikęs Įmonei prašymą (pavyzdinį prašymo formą galite atsisiųsti) ir patvirtinęs savo asmens tapatybę teisės aktų nustatyta tvarka. Siekiant apsaugoti duomenų subjektų duomenis, nebus nagrinėjami anoniminiai ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus, prašymai.
 3. Įmonė išspręs Jūsų prašymą per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam tikrais atvejais, apie kuriuos Įmonė Jus iš anksto informuotų, gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams.
 4. Jeigu prašymą pateiksime elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Įmonė Jums pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite atsakyti kitu būdu. Įmonė gali atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu. Visais atvejais turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

AR NAUDOJAME SLAPUKUS?

 1. Tinklalapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Apie tai elektroniniu būdu iš anksto yra įspėjamas Tinklalapio lankytojas. Išsami informacija apie naudojamus slapukus pateikiama atskirame puslapyje, kuris skirtas slapukų politikai. Pastarasis puslapis yra neatsiejama šios Politikos dalis.
 2. Naudojant slapukus Įmonė elektroniniu būdu gauto (pasirodo įėjus į Tinklalapį) sutikimo pagrindu tvarko interneto svetainės lankytojo šiuos asmens duomenis: IP adresas, naršyklės duomenys, naršymo istorija, IT įrenginio tipas. Tokių duomenų tvarkymo tikslai yra pateikti Slapukų politikoje (t. y. statistikos, analizės ir kt. tikslai).